Klipp å klistra: Word online till WordPress

Det här med klipp och klistra mellan webbaserade tjänster är alltid ett äventyr. Man får leta efter lösningar som funkar i vardagen och praktiken. Nu har jag hittat en modell som funkar för mig när jag jobbar i Word online (Office 365) och WordPress.

Here goes:

  1. Kopiera texten i Word-dokumentet.
  2. Klistra in texten i WordPress-läget Visuellt. Detta för att behålla styckesindelningar etc korrekt.
  3. Klipp ut texten ur visuellt läge och klistra in i Text. Detta för att bli av med all sunkkod som Word skickar med in i WP.
  4. Lägg på formaten.

Jag tycker tyvärr inte att WP:s rensa formateringar-funktion städar tillräckligt mycket. Men med den här modellen slipper jag åtminstone att passera ett tredje fönster/program och behöver bara glida mellan flikar under redigeringen.

Man vänjer sig.

Annonser

Information på engelska

Förra veckan hade jag anledning att surfa igenom de värmländska kommunernas engelskspråkiga webbsidor. Det var en upplevelse som gav blandade känslor. Som väntat förlitade sig majoriteten på Google Translate, men några hade faktiskt gjort mer eller mindre framgångsrika översättningar.

Sanktionera inte Google Translate

Jag är, och har väl egentligen alltid varit, djupt skeptisk till att bädda in Google Translate direkt på den egna webbplatsen. Översättningarna är fortfarande för dålig för att ges officiell status.

Jag tycker inte ens att det hjälper med disclaimern att man inte tar ansvar för översättningen. Då är det bättre att den som vill använda GT själv söker upp tjänsten. Det gör det tydligare för användaren att det inte är kommunen som erbjuder översättningen.

Allra sämst är det när man inte ens ursäktar översättningen. Då känns det svårt att ha invändningar när den inte blir korrekt. Munkfors gör sig tyvärr skyldiga till det och får till exempel den här fina GT-översättningen om en del av den kommunala servicen.

”Here you will find information about the jacking you can get under the support and care in Munkfors Municipality.”

Sen älskar jag så klart GT och använder tjänsten ofta på egen hand, men det är en helt annan historia.

Gör jobbet och gör det ordentligt

Riktigt glad blir jag när jag stöter på en kommun som lagt ner lite arbete på sitt språkerbjudande. Bäst i den värmländska klassen är i min mening Torsby. De erbjuder information på tre språk utöver svenska: engelska, tyska och holländska.

Möjligen skulle man önska sig finska och kanske arabiska också. Hade nästan gissat att Torsby skulle vara förvaltningsområde för finska, men det verkar man inte vara.

Torsby har valt att göra egna översättningar av en imponerande mängd sidor. Gissar att de utgått från information den som överväger att flytta till Torsby kan tänkas vara intresserad av, men det skiljer sig inte nödvändigtvis jättemycket från det som den som redan bor i Torsby behöver. Jag har inte gått igenom allt materialet, men det känns gediget översatt och välvalt. Dessutom tydligt presenterat med fokus på ren text.

Andra som gör ett fint jobb är ArvikaForshaga och Kil.

Gör om, gör rätt

Karlstad borde rimligtvis vara bäst i klassen här, men deras engelskspråkiga sidor lämnar en hel del i övrigt att önska. Rubrikerna inelds ibland med text på svenska för att sen erbjuda den engelska översättningen. Startsidor för rubriknivåer saknar text och erbjuder bara en evighetslång vänstermeny för den som vill ta sig vidare. Avdelningen Bygga och bo/Building and accommodation är ett tydligt exempel.

Under rubriken Things to do – culture, sports and leisure ser det lite bättre ut.

Eftersom det ser så extremt olika ut under de olika rubrikerna utgår jag ifrån att man valt att låta de olika förvaltningarna sköta sina engelskspråkiga sidor på egen hand. Jag uttrycker mig försiktigt och skriver att det kanske inte är den klokaste idén.

<RANT>Annars påminns jag om hur mycket jag avskyr vänstermenyer och vilken dålig lösning det ofta är. Jag vet att det blivit någon sorts praxis och att många upplever förvirring eller saknad när de inte finns där. Jag vet att det ställer högre krav på webbredaktören när den inte finns. Men visst måste det väl gå att lösa bättre idag? Inte helt säker på att vi själva och vår leverantör lyckades fullt ut när vi byggde om senast, men det måste gå.</RANT>

Hur som helst, jag hoppas verkligen att någon som jobbar med karlstad.se ger den engelskspråkiga delen av webben lite kärlek snart. Det är den värd.

Citat ur en digitaliseringsstrategi

Nu har jag också läst Regeringens digitaliseringsstrategi. Det är klart att det går att ha en miljard synpunkter på detaljnivåer (det har t.ex. min gamla kumpan Björn). Att tyngdpunkter möjligen ligger aningen fel. I det stora hela tycker jag ändå att det finns en hel del gott att plocka upp.

Eftersom jag landat i en digitaliseringsgrupp på jobbet klippte jag ut några delar som jag tyckte hade bäring på vårt arbete på övergripande nivå. Nere i våra verksamhetsgrenar finns mycket mer att bottna i.

Kanske är mina val av glädje för någon?

Valda citat ur

För ett hållbart digitaliserat Sverige  – en digitaliseringsstrategi

Delmål

Digital kompetens

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Digital trygghet

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Digital innovation

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Digital ledning

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.

Digital infrastruktur

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.  (s. 11)

Det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor. Det är landsting och kommuner som tillhandahåller merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och de svarar för majoriteten av kontakterna mot individer. Digital kompetens och mognad är kritiskt för att skapa förtroende för de tjänster som tillhandahålls. (s. 15)

Den information som framställs eller samlas in i den offentliga sektorn är en tillgång som är gemensam för statliga och kommunala myndigheter och samhället i övrigt. Genom att förädla, sammanställa och på andra sätt använda information kan olika aktörer skapa nya kommersiella och ideella tjänster och därmed ge förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig det värde informationen kan ha när den används för andra ändamål än myndigheternas egen verksamhet. Aktörer som vill återanvända offentlig information ska så långt som möjligt få tillgång till data. Regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling. Det ska ske på ett rättsäkert sätt. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad. (s. 22)

Offentlig sektor bör även bli bättre på att återanvända sin egen data, inom och mellan myndigheter, på ett sätt som möjliggör nya tjänster och ökad flexibilitet i kontakten med människor och företag, exempelvis med hjälp av artificiell intelligens. (s. 22-23)

Förenkling genom digitalisering

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en effektiv offentlig sektor med hög kvalitet, samt fler jobb och ökad tillväxt. Det krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och en alltmer innovativ och samverkande förvaltning som sätter användaren i centrum.

Regeringen anser att det ska vara enkelt för människor och företag att digitalt komma i kontakt med det offentliga Sverige och att uppgifter, där det är möjligt och relevant, bara ska behöva lämnas en gång. Offentlig sektor ska kunna utbyta information och samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma lösningar samtidigt som den personliga integriteten värnas.

Digitala verksamhetsprocesser, som är universellt utformade, har potential att ge alla samma möjlighet att ta del av den offentliga sektorns välfärdstjänster samt göra beslut och annan dokumentation mer tillgängliga och mer effektiva. Samverkan är avgörande för möjligheten för kommunala och statliga myndigheters möjligheter att hantera sina åtaganden och ge en service som motsvarar människors behov och förväntningar. Individer och inte organisationen måste sättas i centrum. Hur organisationen eller ansvarsfördelningen ser ut bör inte påverka användarna av tjänsterna.

Med digitala processer som anpassas utifrån företags förutsättningar och behov blir det möjligt att få överblick och kontroll över de krav myndigheter ställer på dem. Det gör det också möjligt att få en mer likartad hantering över landet, oberoende av var ett företag är aktivt. En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företag i kontakten med de statliga myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus.

Regeringen anser att arbetet i första hand ska fokusera på branscher som är viktiga för tillväxt och sysselsättning men som samtidigt är regeltunga och kräver omfattande myndighetskontakter för att få nödvändiga tillstånd på plats för att kunna starta och driva verksamhet. Ett exempel är kommunal tillståndsgivning för restaurangföretagare. Genom att samla och utveckla tjänster utifrån ett användarperspektiv som görs via t.ex. verksamt.se, och ta tillvara de möjligheter till utvecklade och lärande tjänster som ny teknik innebär, kan reell förenkling uppnås samtidigt som förvaltningen effektiviseras. (s. 30-31)

Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder

Digital mognad handlar om förmågan att identifiera nya lösningar som möjliggörs av digitalisering, bedöma deras relevans och sedan utveckla och använda dem. Det handlar även om att ha en förmåga att driva och leda utveckling med stöd av digitalisering. Att tidigt kunna identifiera områden där utvecklingen riskerar att stagnera är betydelsefullt.

Alla delar av offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad och skapa förutsättningar för att kunna utveckla bättre tjänster i framtiden. Det är viktigt att säkerställa att upphandling, utveckling och förvaltning präglas av ett kompetent och kostnadseffektivt resursutnyttjande. (s. 31)

Förstärkt lokalt och regionalt engagemang

Det politiska ledarskapet har stor betydelse för ett framgångsrikt lokalt och regionalt digitaliseringsarbete. Det är viktigt att aktörer inom såväl it-området som inom det regionala tillväxtarbetet samverkar aktivt. Att identifiera behov, kartlägga brister och i partnerskap finna samverkanslösningar är strategiskt viktigt arbete på regional nivå. En väsentlig del i detta är att på ett tydligt sätt koppla de regionala utvecklingsstrategierna i varje län till digitaliseringspolitiken.

För vissa kommuner och landsting kan regional samverkan med andra vara avgörande för att kunna ta till vara möjligheterna genom digitalisering och för att hantera sina åtaganden i ett allt mer digitaliserat samhälle. Regeringens uppfattning är att det även är av stor betydelse att offentliga aktörer på lokal och regional nivå förhåller sig till utvecklingen. Tillsammans med regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier kan den nationella digitaliseringsstrategin utgöra ett viktigt verktyg. Ett framgångsrikt genomförande av den nationella digitaliseringsstrategin bygger på att lokala och regionala åtgärder kan stärka genomförandet och på så vis skapa ett tydligt och samlat engagemang kring digitaliseringsfrågor.

Arbetet med de regionala digitala agendorna har visat sig vara betydelsefullt för att få till stånd en god och avgörande samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor, institut samt civilsamhället. Sedan tidigare finns även regionala bredbandskoordinatorer på plats i samtliga län, vilket också är ett viktigt verktyg i att skapa lokalt och regionalt engagemang, kunskapsuppbyggnad och flernivåsamverkan i frågor som kopplar till bredbandsinfrastruktur. Det är även viktigt att dra nytta av redan befintliga samverkanslösningar som finns i kommunsektorn och landsting. Genom att återanvända lösningar som har visat sig fungera ökar möjligheterna för bl.a. mindre kommuner med begränsade utvecklingsresurser att införa digitala lösningar i verksamheten. (s. 31-32)

Schema, kalender, program

Ska sätta upp en konferenssajt på skosnöresbudget och är på jakt efter en bra plug-in för att ordna upp programdelen.

Konferensen sträcker sig över två dagar och kommer att innehålla flera spår (5+) med hyfsat många aktiviteter (5+ per spår). Pluggen behöver inte kunna hantera anmälningar. Jag är främst ute efter något som bygger ett schyst schema. Eftersom konferensen vänder sig till en svensk publik är det så klart utmärkt om pluggen trivs med svenska.

Har kikat ytligt på bl.a. Chronosly, EventON och The Events Calendar. Kanske är någon av dem rätt? Kanske inte? Kanske finns bättre alternativ?

Någon som sitter inne med en favorit?

Video, presentationer och samverkan

Tre länkar jag mejlat mig själv de senaste veckorna av olika anledningar.

Wistia.com
Videotjänst, som alternativ till Vimeo eller YouTube. Riktigt fina möjligheter att läsa statistik runt klippen och analysera.

Sway.com
Presentationstjänst som verkar ingå i Office 365-sviten. Oklart om det ingår i vårt abonnemang eller inte. Får kika på det. För oss som helst slipper PowerPoint, men lever med O365, kan det ju vara ett alternativ.

eSam eller esamverka.se
Nytt nationellt nätverk/program som presenteras så här: ”Syftet med programmet är att fortsätta driva på digitaliseringen genom digital samverkan och att arbeta för att etablera ”digitalt ” som förstahandsval.” Värt att hålla koll på. 19 medlemmar idag. Bara statliga myndigheter och så SKL då. Orkar SKL trycka ut kunskapen till sina medlemmar? Orkar de hålla ihop det?

Kikar på Office 365 Video

Vi switchar snart till Office 365 och en av tjänsterna i portföljen som fångat mitt intresse de senaste dagarna är Office 365 Video, Microsofts egen lilla YouTube-tjänst. Vi har ett behov av att spara, arkivera och tillgängliggöra filmer vi producerat eller medfinansierat – oftast för internt bruk.

Om O365 Video funkar som YouTube fast med Vimeos möjlighet att hämta hem ursprungsfilen i oförstört skick skulle det vara gott nog. Idealiskt skulle vi vilja kunna koppla dokument och möjligen mer metadata än etiketter till filmerna också.

När jag läser på om tjänsten känns det litet otydligt hur långt vi når. Läser jag rätt är hanteringen av metadata och etiketter ganska svag idag. Det bör gå att skicka med en titel och (hoppas jag) en beskrivande text. Hoppas få klämma lite på lösningen på riktigt under nästa vecka.

Har googlat lite och hittade en roadmap som innehåller en del fina löften under rubriken future (längst ner i den där bloggposten). Där läser jag att bland annat det här kommer:

  • #hashtags
  • Custom meta-data
  • Download video
  • Related documents/files with the video

Bara att hoppas att framtiden inte är alldeles för långt borta. Roadmapen är från 9 januari 2015, så hittar någon en fräschare är jag all ears.

Wally – nytt tillgänglig WP-tema

ETU och Raket webbyrå har tillsammans med Folkbildningsnätet och med pengar från PTS tagit fram ett WordPress-tema som är grundligt tillgänglighetstestat, både i redaktörsläge och för besökaren. Jag var och kikade på det i Göteborg häromveckan och det finns nog en hel del nyttiga lärdomar att dra ur det där projektet när det släpps på riktigt.

6 april är det en dragning i Stockholm och jag gissar att temat och stödmaterialet släpps snart efter det (även om de satte 1 april som släppdatum under träffen i Göteborg).

I befintligt skick funkar det fint för att snabbt slänga upp en blogg eller enklare projektwebb. Särskilt om man är mån om att möta WCAG och webbriktlinjer.se

Det finns demosajter uppsatta för båda de tänkta varianterna:

Utgångspunkten för hela projektet har varit folkbildningsnätets behov till projektwebbar.

Intressant att allt från färgkombinationer till typografi testats och finns i ett par varianter att välja bland direkt i temat. Vill man gå bortom det tar ETU och Raket så klart inget ansvar för tillgängligheten längre. Men om man kan sin sak är just det inga större problem att testa och hålla ordning på. Hoppas jag.

Projektet är tidsbegränsat och Raket hoppas så klart på att det ska finnas tillräckligt med kunder för att kunna fortsätta utveckla temat efter det.

Hoppas få klämma mer på temat inom kort.

För övrigt noterar jag att Munkfors släppte en ny WordPress-baserad kommunwebb häromveckan. Den har en del att jobba med när det kommer till tillgängligheten, så förhoppningsvis läser leverantören på om Wally och lär sig mer av erfarenheterna av det arbetet.

Tillägg
Wally har fått en egen webbplats: wally-wp.se